Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

TS. ĐẶNG DANH LỢI, ThS NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

Tóm tắt


     Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế tri thức với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn dựa trên nền tảng tri thức ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423