Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cổng thông tin quản lý đào tạo tích hợp dịch vụ quản lý điểm và học phí sinh viên trường Đại học Cửu Long

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Tóm tắt


    Trong bài viết này, tôi nghiên cứu giải pháp cho vấn đề tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn tạo dữ liệu khác nhau bằng kỹ thuật tích hợp ETL trong Data Warehouse. Phát triển ứng dụng theo kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ Web Service, Metadata, sử dụng Framework Liferay Portal mã nguồn mở để xây dựng cổng thông tin quản lý đào tạo tích hợp dịch vụ quản lý điểm và học phí sinh viên trường đại học Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423