Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình Garch

ThS. Ngô Văn Toàn, ThS. Dương Văn Giúp

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét, đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Sử dụng tiêu chuẩn Akaike (Akaike's Information Criterion-AIC) để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng GARCH (1,2) là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0 và Eviews 9.0

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423