Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu Xoài Cát Hòa Lộc, Tiền Giang

TS. Nguyễn Quốc Nghi

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất một số hàm ý nâng cao lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu XCHL. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 419 khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang. Với phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), nghiên cứu đã xác định 3 nhân tố có tác động đến lòng trung thành của khách hàng là thói quen sử dụng, sự thỏa mãn và thương hiệu, trong đó thói quen sử dụng có ảnh hưởng nhiều nhất đến lòng trung thành của khách hàng. Các yếu tố này là cơ sở quan trọng để nghiên cứu đề xuất 3 hàm ý: bao bì sản phẩm, nâng cao đặc tính sản phẩm và phát triển thương hiệu XCHL.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423