Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. Tô Minh Chiến, ThS. Trang Vũ Phương

Tóm tắt


Trong những năm qua với đường lối và chiến lược phát triển nền kinh tế. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Chính vì lẽ đó, chính sách tín dụng HSSV ra đời nhằm để hỗ trợ những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tài chính trang trải chi phí học tập. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của chính sách tín dụng, vẫn còn có những vướng mắc bất cập, như: qui trình xác nhận cho vay, đối tượng được vay, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, HSSV chậm nhận tiền vay, ảnh hưởng không ít đến quá trình học tập, như: chậm đóng học phí; không mua được giáo trình; việc ăn uống, sinh hoạt, đi lại gặp nhiều khó khăn... Mục tiêu nghiên cứu này đánh giá thực trạng chương trình tín dụng đối với HSSV hiện nay, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng HSSV.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423