Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực duyên hải - Trà Vinh

TS. Nguyễn Thành Đạt, ThS. Nguyễn Văn Kiệp, KS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Tiến

Tóm tắt


Bài viết trình bày nội dung đánh giá khả năng ứng dụng của công nghệ trộn xi măng dưới sâu. Từ các thí nghiệm trong phòng và tại hiện trường với điều kiện đia chất khu vực Duyên Hải - Trà Vinh, chúng ta sẽ tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền của trụ xi măng đất. Đồng thời, xác định được tỷ lệ tối ưu về hàm lượng xi măng, nước sao cho mẫu đất sau khi được gia cố đáp ứng được các yêu cầu về kinh tế - kỹ thuật. Cuối cùng, tiến hành phân tích dữ liệu thí nghiệm phục vụ cho tính toán và mô phỏng dựa vào mô hình hồi quy tuyến tính của Microsoft Excel.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423