Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 7 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển mạng giữ số: thách thức lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Xuân Trúc

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến vấn đề chuyển mạng giữ số giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế về công tác chuyển mạng giữ số của các doanh nghiệp viễn thông trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh gay gắt hiện nay, tác giả giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có cái nhìn bao quát hơn, từ đó đề  xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyến mạng giữ số cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bản tỉnh Vĩnh Long.

Từ khóa: chuyển mạng giữ số, các doanh nghiệp viễn thông tỉnh Vĩnh Long, chất lượng dịch vụ.Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423