Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chợ nổi và du lịch chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long – những phát hiện chính

Nguyễn Trọng Nhân

Tóm tắt


Chợ nổi và du lịch chợ nổi là hình thức thương mại và loại hình du lịch đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi được bảo tồn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho vùng trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, do sự phát triển của kinh tế, xã hội và nhu cầu du lịch trong thời đại mới, làm cho chợ nổi và du lịch chợ nổi phải đương đầu với những thách thức. Nhằm cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc ra quyết định bảo tồn và phát huy chợ nổi, nghiên cứu này được thực hiện. Công trình phản ánh các phát hiện chính trong quá trình nghiên cứu của tác giả về chợ nổi, du lịch chợ nổi và những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với chợ nổi cũng như du lịch chợ nổi.

Từ khóa: chợ nổi, du lịch chợ nổi, đồng bằng sông Cửu Long.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423