Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch: trường hợp điểm đến An Giang

Trần Thị Hằng Ni

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch. Dữ liệu được khảo sát trên 242 du khách đã từng đến du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang. Từ 5 nhân tố ban đâu giả định là có ảnh hưởng, kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố thật sự có tác động tích cực đến lòng trung thành của khách du lịch xếp theo tầm quan trọng như sau: (1) Chất lượng và giá cả dịch vụ; (2) Tiện nghi du lịch; (3) Tài nguyên du lịch và (4) Cơ sở hạ tầng. Mô hình nghiên cứu giải thích được 58,3% về sự tác động của 4 nhân tố nói trên đến lòng trung thành của khách du lịch, trường hợp điểm đến An Giang.

Từ khóa: lòng trung thành, khách du lịch, du lịch, An Giang.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423