Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy và học theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học An Giang

Tô Nguyệt Nga

Tóm tắt


Giáo dục hiện đại theo hướng tiếp cận CDIO là một mô hình cải tiến chương trình đào tạo, giúp thu hẹp khoảng cách giữa cơ sở đào tạo và thị trường lao động, đề xướng các cải cách giáo đục để người học có được sự phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp luôn luôn thay đổi. Theo hướng tiếp cận CDIO, nhiều phương pháp dạy học chủ động theo mô hình “lấy người học làm trung tâm” được đưa vào giảng dạy. Bài viết nêu một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực, chủ động.

Từ khóa: CDIO; phương pháp giảng dạy học tập chủ động; dạy học lấy người học làm trung tâm; phương pháp giảng dạy học tập hiện đại; phương pháp giảng dạy học tập ở đại học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423